NLSPEL


Ontwikkeld door Henriette Mol 

Bijgewerkt op 3 november 2010

homeVoorwaarden van IN SAMENSPEL

 

Wie zich aanmeldt voor een training/cursus/opleiding en daarvoor wordt aangenomen en degene die één of meerdere afspraken maakt met IN SAMENSPEL gaat daarmee een verbintenis aan waarvoor de volgende voorwaarden gelden:

 

1. Uitvoering activiteiten

De met IN SAMENSPEL afgesproken activiteiten worden in principe uitgevoerd door Henriette Mol. In twee gevallen kan hier van worden afgeweken:

a.       Wanneer zij verhinderd is door bijv. ziekte of het bij willen wonen van een begrafenis/crematie;

b.      Wanneer zij inschat dat de opdrachtgever of cliënt gebaat is bij de invulling van de activiteit door iemand anders, vanwege diens kwaliteiten en zijn/haar vakmanschap.

Ook wanneer de activiteiten worden uitgevoerd door een andere trainer/coach gelden de  voorwaarden die hierna beschreven staan.   

 

2. Tevredenheidsstreven

IN SAMENSPEL zet zich in cliënten en opdrachtgevers tevreden te stellen. Mocht u niet helemaal tevreden zijn, kunt u dit op ieder moment terugkoppelen op een manier die u zelf prettig vindt: mondeling live, mondeling telefonisch, schriftelijk per brief of per e-mail.

Buiten ziekte of vakantie om, zal hierop binnen drie werkdagen worden gereageerd. We zullen dan nagaan welke actie ondernomen kan worden om u alsnog tevreden te stellen.

Mochten wij hier samen niet uitkomen, dan is het mogelijk een onafhankelijke derde in te schakelen. Het oordeel van deze onafhankelijke derde is bindend. Eventuele consequenties van dit oordeel zullen snel worden afgehandeld.

 

3. Privacy

Trainers en begeleiders die werken voor IN SAMENSPEL gaan vertrouwelijk om met informatie van cursisten, cliënten en opdrachtgevers.

 

4. Betaling

* Voor aanvang van een opleiding ontvangt u een factuur. Deze factuur dient u uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de opleiding te hebben betaald. Indien u gedurende een opleiding stopt, vindt geen restitutie plaats van cursusgeld. Afhankelijk van de reden van stoppen, is het mogelijk dat gekeken wordt of u de niet gevolgde trainingsdagen op een later tijdstip kunt volgen.

* Overige facturen worden verstuurd na het verlenen van de afgesproken dienst en dienen binnen 14 dagen te worden betaald.

 

Indien de opdrachtgever/cliënt de factuur niet betaalt binnen 14 dagen na het versturen van een betalingsherinnering, verplicht hij/zij zich alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan IN SAMENSPEL te vergoeden.

 

 

5. Gebruik maken van intellectuele eigendom

Omdat IN SAMENSPEL wil bijdragen aan een fijnere samenleving, mag u alle ideeën en materialen die door IN SAMENSPEL met u gedeeld zijn *tenzij uitdrukkelijk vermeld* vrij gebruiken en verspreiden. Wanneer het passend is, vermeld u hierbij de bron.  

 

6. Vragen

Zowel vragen van administratieve aard als vragen over de opleiding worden direct beantwoord wanneer zij mondeling gesteld worden. Worden zij per e-mail gesteld, worden ze *buiten ziekte/vakantie om* binnen zeven werkdagen beantwoord. Wanneer IN SAMENSPEL langere tijd niet bereikbaar is, wordt dit kenbaar gemaakt via een autoreply op uw e-mail.