VoorwaardenBijgewerkt op 8 december 2010
Voorwaarden

Wie zich aanmeldt voor een training/cursus/opleiding en daarvoor wordt aangenomen en ook degene die één of meerdere afspraken maakt met Henriette Mol gaat daarmee een verbintenis aan waarvoor de volgende voorwaarden gelden:

1. Uitvoering activiteiten

Alle afgesproken activiteiten worden in principe uitgevoerd door Henriette Mol. In twee gevallen kan hier van worden afgeweken:

a.       Wanneer zij verhinderd is door bijv. ziekte of het bij willen wonen van een begrafenis/crematie;

b.      Wanneer zij inschat dat de opdrachtgever of cliënt gebaat is bij de invulling van de activiteit door iemand anders, vanwege diens kwaliteiten en zijn/haar vakmanschap.

Ook wanneer de activiteiten worden uitgevoerd door een andere trainer/coach gelden de voorwaarden die hierna beschreven staan.   

Ad. a. Wanneer Henriette verhinderd is een training/cursus te geven, wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Wanneer de tijd dit toelaat, kunnen we naar een vervanger zoeken (met alternatief programma) of bepalen we in overleg een nieuwe datum.

Wanneer u annuleert, worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht en kan in overleg een nieuwe datum gekozen worden.

2. Tevredenheidsstreven

Henriette Mol zet zich in cliënten en opdrachtgevers tevreden te stellen. Mocht u niet helemaal tevreden zijn, kunt u dit op ieder moment terugkoppelen op een manier die u zelf prettig vindt: mondeling live, mondeling telefonisch, schriftelijk per brief of per e-mail.

Buiten ziekte of vakantie om, zal hierop binnen drie werkdagen worden gereageerd. We zullen dan nagaan welke actie ondernomen kan worden om u alsnog tevreden te stellen.

Klachten zullen binnen 4 weken worden afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt degene die de klacht heeft geuit hiervan binnen de termijn van 4 weken op de hoogte gesteld. Dit wordt onderbouwd en er wordt een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel te verwachten is.

Mochten wij hier samen niet uitkomen, dan is het mogelijk een onafhankelijke geschillencommissie in te schakelen. Het oordeel van deze geschillencommissie is bindend. Eventuele consequenties van dit oordeel zullen snel worden afgehandeld.

Het adres van de geschillencommissie is: ter Bogt Consultancy, t.a.v. Jan ter Bogt, Larikslaan 7, 5511 PG Knegsel

3. Privacy

Met alle informatie die wordt verstrekt wordt vertrouwelijk omgegaan.

4. Betaling

* Voor aanvang van een opleiding of workshop ontvangt u een factuur. Deze factuur dient u uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de opleiding/workshop te hebben betaald. Indien u gedurende een opleiding/workshop stopt, vindt geen restitutie plaats van cursusgeld. Afhankelijk van de reden van stoppen, is het mogelijk dat gekeken wordt of u de niet gevolgde trainingsdagen op een later tijdstip kunt volgen.

* Overige facturen worden verstuurd na het verlenen van de afgesproken dienst en dienen binnen 14 dagen te worden betaald.

Indien de opdrachtgever/cliënt de factuur niet betaalt binnen 14 dagen na het versturen van een betalingsherinnering, verplicht hij/zij zich alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan IN SAMENSPEL te vergoeden.

5. Gebruik maken van intellectuele eigendom

Omdat Henriette wil bijdragen aan een fijnere samenleving, mag u alle ideeën en materialen zij met u deelt *tenzij uitdrukkelijk vermeld* vrij gebruiken en verspreiden. Wanneer het passend is, vermeld u hierbij de bron.  

6. Vragen

Zowel vragen van administratieve aard als inhoudelijke vragen worden direct beantwoord wanneer zij mondeling gesteld worden. Worden zij per e-mail gesteld, dan worden ze *buiten ziekte/vakantie om* binnen zeven werkdagen beantwoord. Wanneer Henriette Mol langere tijd niet bereikbaar is, wordt dit kenbaar gemaakt via een autoreply op uw e-mail.